• Keller ISD Free and Reduced Meals

   

  Apply For Free And Reduced Meals Online

  Dear Keller ISD Families,

  Keller ISD is currently accepting Free and Reduced Meal Applications for the 2022-23 school year online. 

  Federal COVID waivers that were in place during the past two school years are no longer being offered. What this means for our families, both incoming and returning, is that for the first time since the 2019-20 school year, households will be required to submit an application in order to qualify for free and reduced meals. 

  While the cost of meals is not expected to increase, all food charges will be applied starting with the first day of school – Wednesday, August 17 – so households are encouraged to visit SchoolCafe.com/KellerISD at their earliest convenience to apply online. Paper applications will also be available at each campus or in the Child Nutrition Services Office. 

  In addition, families who do not qualify for free and reduced meal plans, but who plan to purchase meals for their students for the upcoming school year, are encouraged to visit SchoolCafe.com/KellerISD prior to the start of the school year to update or create your account, add funds, view purchases, and more.     

  For more information on Keller ISD’s Child Nutrition Services, visit their website or click here for more frequently asked questions (español). Sodexo will be on hand at the Back to School Bash – which will be held 10 a.m.-2 p.m. Friday, August 5, at Fossil Ridge High School – to answer any questions or help with the application process.

  Solicite Comidas Gratuitas Y Reducidas En Línea

  Estimadas familias de Keller ISD,

  Keller ISD está aceptando solicitudes de comidas gratuitas y reducidas para el año escolar 2022-23 en línea.

  Las exenciones federales de COVID de los últimos dos años escolares ya no se ofrecerán. Todas las familias, entrantes y quienes regresan, deberán llenar una solicitud para calificar para comidas gratuitas y reducidas.

  Si bien no anticipamos que el costo de las comidas aumente, todos los cargos por alimentos se aplicarán a partir del primer día de clases, el miércoles 17 de agosto. Por ello, le pedimos que visite el sitio SchoolCafe.com/KellerISD lo antes posible para solicitar este apoyo en línea. Las solicitudes en papel también estarán disponibles en cada campus o en la Oficina de Servicios de Nutrición Infantil (Child Nutrition Services Office).

  Además, se alienta a las familias que no califican para planes de comidas gratuitas y reducidas, pero que planean comprar comidas para sus estudiantes para el próximo año escolar, a visitar SchoolCafe.com/KellerISDantes del inicio del año escolar para actualizar o crear su cuenta, agregar fondos, ver compras y más.

  Para obtener más información sobre los Servicios de Nutrición Infantil de Keller ISD, visite su sitio web o haga clic aquí para obtener más preguntas frecuentes. Sodexo estará presente en la Fiesta de Regreso a la Escuela, que se llevará a cabo de 10 a.m. a 2 p.m. el viernes 5 de agosto en Fossil Ridge High School, para responder cualquier pregunta o ayudar con el proceso de solicitud.  Đăng Ký Trực Tuyến Miễn Phí Và Giảm Phí Các Bữa Ăn 

  Kính gửi các gia đình ISD của Keller,

  Keller ISD đang chấp nhận các Đơn đăng ký Bữa ăn Miễn phí và Giảm giá cho năm học 2022-23 trực tuyến.

  Sự miễn trừ từ Liên bang COVID đã áp dụng trong hai năm học qua không còn hiệu lực. Điều này áp dụng cho tất cả gia đình chúng ta, đang và sẽ tham gia, như lần đầu tiên kể từ năm học 2019-2020, các hộ gia đình sẽ phải nộp đơn để đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí.

  Mặc dù phí bữa ăn dự kiến sẽ không tăng, nhưng tất cả các khoản phí ăn uống sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày đầu tiên đi học - Thứ tư, ngày 17 tháng 8 - vì vậy khuyến khích các hộ gia đình truy cập SchoolCafe.com/KellerISD sớm nhất để đăng ký trực tuyến. Đơn xin giấy cũng sẽ có sẵn tại mỗi trường hoặc tại Văn phòng Dịch vụ Dinh dưỡng Trẻ em.

  Ngoài ra, những gia đình không đủ điều kiện nhận các gói bữa ăn miễn phí và giảm giá, nhưng có kế hoạch mua bữa ăn cho học sinh của mình cho năm học sắp tới, được khuyến khích truy cập SchoolCafe.com/KellerISD trước khi bắt đầu năm học để cập nhật hoặc tạo tài khoản của quý vị, thêm tiền, xem các giao dịch mua và những dịch vụ khác.

  Để biết thêm thông tin về Dịch vụ Dinh dưỡng Trẻ em của Keller ISD, truy cập trang web của họ hoặc nhấp vào những câu hỏi thường gặp (tiếng Việt). Sodexo sẽ có mặt tại Trở lại trường Bash - được tổ chức từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, thứ Sáu, ngày 5 tháng 8, tại Fossil Ridge High School - để trả lời bất kỳ câu hỏi nào hoặc hỗ trợ trong quá trình đăng ký.